Sử dụng điểm thưởng như thế nào?

Mỗi 1 điểm thưởng tương ứng giá trị với 1 VNĐ. Khi số điểm thưởng của bạn bằng hoặc vượt quá giá trị của bất cứ Sản phẩm nào tại Menshop thì bạn có thể yêu cầu đổi điểm thưởng lấy Sản phẩm đó với giá trị tương ướng.

Đăng nhập và truy cập vào "Thông tin cá nhân", chọn mục "Đơn hàng Mendeal" hoặc "Đơn hàng Menshop" => dưới mục cuối sẽ có phần "Quy đổi điểm thưởng". Điền số điểm cần quy đổi và số lượng SP/Dịch vụ tương ứng với giá trị để quy đổi. Chờ xác nhận từ Menshop.