Điểm thưởng tại Menshop.VN là gì?

Điểm thưởng là số điểm tích luỹ từ việc mua hàng (Nếu có) và những hoạt động chương trình mà Menshop đưa ra.

Điểm thưởng như một lời cam kết gắn bó lợi ích giữa Menshop và thành viên thường xuyên mua hàng và hoạt động tại Menshop.