Điểm thưởng có được từ đâu?

Hoạt động mua hàng: Mỗi sản phẩm nếu có điểm thưởng thì đều ghi rõ số điểm thưởng tại phần miêu tả sản phẩm.

Điểm thưởng phát sinh: Nằm trong những chương trình khuyến mại, sự kiện từ Menshop